53 players return on DPT 30K Main Event Day 2 led by Sukhinder Singh

The 30K Main Event of Deltin Poker Tournament powered by Adda52 was played down to Level 15 today and the field of 235 runner came down to 53. Sukhinder Singh is leading the field with 275,400 chips. The main event battle will resume at 3PM on Sunday, Aug 28. Here are the table-wise chip counts:

Table 18:

Pratik – 44,200

Rishad – 95,700

Subhash Sahani – 42,400

Anubhav Adhalaka – 71,100

Siddharth Singhvi – 78,500

Anish Patra – 36,700

Ashraf Ali – 35,000

Table 20:

Nayan Kumar – 22,500

Shyamrag – 47,900

Vaibhav Sharma – 72,000

Anmol Narang – 88,000

Andru Watts – 43,200

Archit Sarangi – 139,000

Neelabh Baranga – 48,900

Sahil Chutani – 34,600

Shiya Bharat – 26,200

Vinay B – 55,500

Table 26:

Revanth – 65,300

Rahul Agarwal – 92,600

Dinesh Kumar – 55,700

Prabhakaran – 47,000

Deepak Kempegowda – 86,700

R. Sridhar – 116,200

Kranthi Varikutti – 33,900

Karan – 44,800

Aditya Sushant – 40,600

Shaleen Luhadia – 113,700

Table 23:

Sukhinder Singh – 275,400

Shashank Desai – 26,800

Anil Gulati – 24,400

Jaswinder – 166,600

Nitesh Baliyan – 125,700

Vaibhav Khurana – 42,100

Table 12:

Gaurav Gupta – 54,800

Vikas Singh – 24,100

Vaibhav Shah – 81,100

Ananth Kumar – 175,000

Naveen – 57,500

Bharat J P – 81,700

Samay Parekh – 135,000

Table 19:

Manoj R – 138, 800

Archit Khandelwal – 34,500

Sharad Rao – 46,100

Devesh Thapar – 61,000

Gaurav Chauhan – 71,400

Vaibhav Sharma – 62,700

Tehseen Gurkar – 90,500

Dixit Hirani – 44,000

Prasanna Jayappa – 42,000